VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – ke stažení ZDE VOP-20210615

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti AML služby s.r.o. se sídlem Kruhová 755, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČO: 28948173, DIČ: CZ28948173 (dále jen „Dodavatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Odběratel“).
  1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
  1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHO OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  2.1. Dodavatel – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž touto činností je zejména rozuměno zhotovování a dodávání kamenických prvků, skříní a jiného nábytku, koupelen, spotřebičů, doplňků a nebo jejich montáž Odběrateli.
  2.2. Odběratel – je spotřebitel či podnikatel, který je uveden ve Smlouvě, projevuje vůli tuto Smlouvu uzavřít a být touto Smlouvou vázán.
  2.3. Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.
  2.4. Podnikatel – osoba, která není Spotřebitelem. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.
  2.5. Smlouva o dodávce a montáži – je smlouvou, jejímž předmětem je závazek Dodavatele na své nebezpečí provést dílo (např. zhotovit kamenické prvky, provést montáž nábytku či kamenických prvků apod.) dle požadavku Odběratele zaznamenaného ve Smlouvě o dodávce a montáži a závazek Odběratele dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli cenu uvedenou v uzavřené Smlouvě o dodávce a montáži. Závazek dodavatele provést dílo zahrnuje vždy montáž.
  2.6. Kupní smlouva – je smlouvou, jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat Odběrateli předmět koupě (např. kamenické prvky, nábytek apod.) v souladu s požadavkem Odběratele zaznamenaným v Kupní smlouvě a závazek Odběratele sjednaný předmět koupě převzít a zaplatit za něj Dodavateli kupní cenu uvedenou v uzavřené Kupní smlouvě. Závazek Dodavatele dodat Odběrateli předmět koupě nezahrnuje montáž předmětu koupě, kdy montáž si zajišťuje Odběratel sám na své náklady a nebezpečí.
  2.7. Smlouva – souhrnné označení pro Kupní smlouvu a Smlouvu o dodávce a montáži tam, kde není nutné mezi těmito smlouvami rozlišovat. V případě nutnosti je pak Smlouva výslovně určena tím kterým typem smlouvy.
  2.8. Předmět smlouvy – souhrnné označení v těchto Obchodních podmínkách pro dílo a předmět koupě, kdy předmětem konkrétního díla či koupě může být zejména pracovní deska a obklady z přírodního kamene, technistone, keramiky a podobných materiálů (případně i vč. spotřebičů a doplňků), další kamenické prvky, případně také kuchyňský nábytek, vestavné skříně, obývací nábytek, kancelářský nábytek, koupelnový nábytek, popř. i vč. zařizovacích předmětů a doplňků.
  2.9. Předběžný termín dodání – v případě Kupní smlouvy se tímto rozumí předpokládaný den, ve kterém bude Předmět smlouvy Odběrateli dodán a který bude následně závazně potvrzen Odběratelem.
  2.10. Předběžný termín montáže – v případě Smlouvy o dodávce a montáži se tímto rozumí předpokládaný den, ve kterém bude zahájena montáž Předmětu smlouvy, který bude následně závazně potvrzen Odběratelem.
  2.11. Doobjednávka – je samostatnou Kupní smlouvou či Smlouvou o dodávce a montáži, kterou je doplňována již uzavřená Kupní smlouva či Smlouva o dodávce a montáži, přičemž tato doobjednávka je zejména stran ceny a předběžného termínu dodání či předběžného termínu montáže zcela nezávislá na původní Kupní smlouvě či Smlouvě o dodávce a montáži.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude Dodavateli včas doručen Návrh na uzavření smlouvy o dodávce Předmětu smlouvy (dále jen „Návrh“) podepsaný jak Dodavatelem, tak Odběratelem.
  3.2. Za včasné doručení Návrhu se považuje doručení v době platnosti Návrhu, uvedené na první straně Návrhu ze strany Odběratele Dodavateli.
  3.3. Pozdní doručení Návrhu má přesto účinky včasného doručení, jestliže Dodavatel o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů vyrozumí Odběratele, a to telefonicky či e-mailem na kontakty uvedené v Návrhu.
  3.4. Podpisem Návrhu Odběratel potvrzuje, že souhlasí s obsahem Návrhu a rovněž s těmito Obchodními podmínkami.
  3.5. Nedílnou součástí Smlouvy je prostorový (alespoň půdorysný) výkres se specifikací provedení a tyto Obchodní podmínky, jejichž aktuální znění je umístěné na stránce www.amlservices.eu/vop.
  3.6. V případě, že si Odběratel v rámci Smlouvy neobjedná kontrolu prostoru montáže v nemovité věci, kde má být Předmět smlouvy umístěn, nese Odběratel odpovědnost za to, že bude možno do nemovité věci Předmět smlouvy dodat, případně provést jeho montáž.
  3.7. V případě, kdy po provedeném odborném zaměření prostor montáže a kontrole doporučených instalací bude Dodavatelem zjištěno, že objednaný Předmět smlouvy nebude možno do nemovité věci namontovat, zavazují se smluvní strany ke změně Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě.
  3.8. Pokud Odběratel neposkytne potřebnou součinnost za účelem provedení odborného zaměření prostor montáže, je Dodavatel oprávněn odložit termín dodání či termín zahájení montáže o minimálně takový počet pracovních dnů, které se rovnají součtem počtu byť započatých kalendářní dnů, pro které je Odběratel v prodlení.
  3.9. Smlouva může být měněna pouze dohodou obou stran, a to v podobě písemných dodatků, přičemž v takovém případě je Odběratel srozuměn s tou skutečností, že může dojít ke změně předběžného termínu dodání či předběžného termínu zahájení montáže, a to i v případě, že dodatek byl uzavřen po potvrzení termínu Odběratelem.
 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cena Předmětu smlouvy včetně příslušné sazby DPH dle platné a účinné zákonné úpravy je uvedena ve Smlouvě a Odběratel se zavazuje v případě Kupní smlouvy kupní cenu či v případě Smlouvy o dodávce a nebo montáži cenu díla uhradit Dodavateli (dále jen „Cena Předmětu smlouvy“). V případě změny sazby DPH je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli kupní cenu či cenu díla včetně aktuální sazby DPH dle zákonné úpravy, a Odběratel se zavazuje takto upravenou kupní cenu či cenu díla Dodavateli uhradit.
  4.2. V případě, že dodání Předmětu smlouvy splňuje podmínky dle § 48 nebo § 49 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Odběratel prokázat Dodavateli oprávněnost uplatnění snížené sazby DPH, a to vystavením čestného prohlášení, které Dodavateli doručí v písemné podobě spolu s podepsanou Smlouvou, kdy v čestném prohlášení vysloví Odběratel souhlas s celkovou cenou včetně montáže, popř. se Odběratel zaváže, že dodá Dodavateli doklady, které si Dodavatel dle svého uvážení od Odběratele za tímto účelem vyžádá.
  4.3. V případě, že Odběratel oprávněnost uplatnění snížené sazby DPH Dodavateli neprokáže, je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli úhradu celkové Ceny Předmětu smlouvy včetně základní sazby DPH a Odběratel se zavazuje tuto cenu uhradit. V případě, že se v budoucnu zjistí, že Odběratel uvedl Dodavateli nepravdivé údaje, na základě kterých Dodavatel stanovil nesprávnou sazbu DPH, zavazuje se Odběratel uhradit vyčíslený rozdíl mezi chybně stanovenou sazbou DPH a správnou sazbou DPH Dodavateli, včetně náhrady škody, která mu v souvislosti s uvedením nepravdivých údajů byla způsobena (např. ve výši vyměřeného penále apod.).
  4.4. Pokud je Předmět smlouvy dodávány plátci registrovanému k DPH, který tyto Kamenické prvky použije pro svoji ekonomickou činnost, dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy povinnost přiznat DPH má Odběratel. Za tímto účelem Dodavatel vystaví Odběrateli daňové doklady v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  4.5. Součástí ceny Předmětu smlouvy je poplatek za likvidaci jednotlivých historických elektrospotřebičů, přičemž povinnost platit poplatek vychází z příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
  4.6. Odběratel se zavazuje uhradit Cenu Předmětu smlouvy formou jednotlivých záloh a doplatku tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě.
  4.7. Veškeré úhrady záloh na Cenu Předmětu smlouvy se Odběratel zavazuje uhradit buď v hotovosti na příslušné prodejně Dodavatele, kde byla uzavřena Smlouva, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v zálohové faktuře. Úhradou se rozumí připsání částky na bankovní účet Dodavatele.
  4.8. V případě doplatku Ceny Předmětu smlouvy se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli danou částku při předání a převzetí Předmětu smlouvy a to buď v hotovosti oproti písemnému potvrzení přijetí této částky Dodavatelem, případně okamžitým bankovním převodem a následného potvrzení platby a zaslání na email: info@amlservices.eu.
  4.9. Odběratel je srozuměn s tím, že v případě Smlouvy o dodávce a montáži je zahájení montáže Předmětu smlouvy podmíněno uhrazením všech záloh na Cenu Předmětu smlouvy v termínech uvedených ve Smlouvě o dodávce a montáži.
  4.10. V případě, že Odběratel neuhradí Dodavateli byť jen jednu ze záloh na Cenu Předmětu smlouvy v termínech splatnosti, není Dodavatel povinen v případě Kupní smlouvy Předmět smlouvy Odběrateli ve sjednaný termín dodat či v případě Smlouvy o dodávce a montáži započít s prováděním montáže Předmětu smlouvy. V tomto případě se nejedná o prodlení Dodavatele ve smyslu článku 9. těchto Obchodních podmínek a Dodavatel je oprávněn odložit termín dodání Předmětu smlouvy o minimálně takový počet pracovních dnů, které se svým počtem rovnají počtu byť započatých kalendářních dnů, se kterými je Odběratel v prodlení s uhrazením záloh na Cenu Předmětu smlouvy.
  4.11. Dodavatel výslovně prohlašuje, že Cena Předmětu smlouva v případě Smlouvy o dodávce a montáži zahrnuje náklady na dodání Předmětu smlouvy do místa montáže a náklady na montáž Předmětu smlouvy.
  4.12. V případě hyperinflace (více než 100 %) ze strany subdodavatelů nebo jiných osob, od kterých Dodavatel zajišťuje nákup materiálu nebo komponentů na zhotovení Předmětu smlouvy, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení od smlouvy Dodavatel doručí na adresu Odběratele uvedenou ve Smlouvě. Odstoupení od Smlouvy je účinné pátým dnem ode dne odeslání tohoto odstoupení v písemné formě doporučeným dopisem na adresu Odběratele. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu hyperinflace dle tohoto odstavce se Dodavatel zavazuje vrátit Odběrateli veškeré doposud učiněné plnění z jeho strany, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Odběratel není oprávněn požadovat po Dodavateli žádné sankce ani náhradu škody. V případě, že je možné vyhotovit pouze část Předmětu smlouvy sjednaného v Kupní smlouvě, přičemž se jedná o takovou část, která je samostatně uživatelná, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v té části, kterou není s ohledem na hyperinflaci schopen realizovat.
  4.13. V případě pádivé inflace (míra inflace, při které se dosahuje zpravidla dvou či trojciferných hodnot) si smluvní strany sjednali následující znění inflační doložky. Dodavatel je v případě pádivé inflace oprávněn zvýšit Cenu Předmětu smlouvy, a to o míru takto zjištěné pádivé inflace ze strany subdodavatelů nebo jiných osob, od kterých Dodavatel zajišťuje nákup materiálu nebo komponentů na zhotovení Předmětu smlouvy, a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  5.1. Kupní smlouva
  5.1.1. Dodavatel se zavazuje dodat Předmět smlouvy Odběrateli nejpozději v termínu, který byl Odběratelem písemně či e-mailem potvrzen nejméně 14 kalendářních dní před Předběžným termínem dodání dle Kupní smlouvy.
  5.1.2. V případě, že termín dodání nebude Odběratelem závazně potvrzen v souladu s bodem 5.1.1. těchto Obchodních podmínek, není Dodavatel povinen dodat Předmět smlouvy v Předběžný termín dodání. V takovém případě se nejedná o prodlení Dodavatele s dodáním Předmětu smlouvy ve smyslu článku 9 těchto Obchodních podmínek a Dodavatel je oprávněn odložit termín dodání Předmětu smlouvy o minimálně takový počet pracovních dnů, které se svým počtem rovnají počtu byť započatých kalendářních dnů, se kterými je Odběratel v prodlení s potvrzením termínu dodání.
  5.1.3. Závazek Dodavatele je splněn okamžikem dodání a předání Předmětu smlouvy Odběrateli, když tento potvrdí převzetí Předmětu smlouvy svým podpisem na předávacím protokolu. Závazek Odběratele je splněn uhrazením celé kupní ceny.
  5.1.4. V případě, že Odběratel bezdůvodně odmítne Předmět smlouvy převzít, bude tato skutečnost zaznamenána v protokole o předání a Předmět smlouvy se považuje za předaný, přičemž dodavateli tím okamžikem vzniká nárok na uhrazení Ceny Předmětu smlouvy.
  5.1.5. Ustanovení článku 5.1 těchto Obchodních podmínek se použije i na jednotlivé Doobjednávky.
  5.2. Smlouva o dodávce a montáži
  5.2.1. Dodavatel se zavazuje zahájit montáž Předmětu smlouvy v termínu, který se Odběratel zavazuje písemně či e-mailem potvrdit, a to nejpozději 14 kalendářních dní před Předběžným termínem zahájení montáže dle smlouvy o dodávce a montáži.
  5.2.2. V případě, že termín zahájení montáže nebude Odběratelem závazně potvrzen v souladu s bodem 5.2.1. těchto Obchodních podmínek, není Dodavatel povinen zahájit montáž v Předběžný termín zahájení montáže. V takovém případě se nejedná o prodlení Dodavatele se zahájením montáže ve smyslu článku 9 těchto Obchodních podmínek a Dodavatel je oprávněn odložit termín zahájení montáže o minimálně takový počet pracovních dnů, které se svým počtem rovnají počtu byť započatých kalendářních dnů, se kterými je Odběratel v prodlení s potvrzením termínu zahájení montáže.
  5.2.3. Odběratel je dále povinen pro montáž Předmětu smlouvy zabezpečit přístupovou cestu (zpevněná komunikace s povolením vjezdu nákladního automobilu nad 3,5 t), prostor pro manipulaci montážního vozidla min. v rozměrech 3×7 m a výšku 3,3 m) a stavební připravenost (tzn. Provozní teplotu min 20° C a relativní vlhkost vzduchu min. 15 % a max. 60 %) a další podmínky, které by mohly mít pozdější vliv na kvalitu Předmětu smlouvy.
  5.2.4. Dodavatel dokončí montáž Předmětu smlouvy u Odběratele zpravidla do 10 pracovních dnů ode dne zahájení montáže.
  5.2.5. Odběratel bere na vědomí, že doba montáže může být prodloužena až o 25 pracovních dnů v případě, že je součástí Předmětu smlouvy skleněný obklad nebo v případě, kdy Odběratel po zahájení montáže učiní Doobjednávku.
  5.2.6. Dodavatel prohlašuje, že součástí montáže je vynošení Předmětu smlouvy na místo montáže, případně také odborné zapojení elektrospotřebičů dodaných Dodavatelem do elektrické sítě. Spotřebiče nedodané Dodavatelem nebudou montážní skupinou vestavěny ani zapojeny a Dodavatel neručí za jejich řádnou vestavbu do dodaného Předmětu smlouvy. Odběratel bere na vědomí, že v případě nefunkčních elektrických zásuvek pro spotřebiče nebudou z bezpečnostních důvodů do těchto zásuvek spotřebiče zapojeny. Dodavatel výslovně uvádí, že nezajišťuje napojení dodaných elektrospotřebičů a doplňků na přívod plynu, vody a odpadu.
  5.2.7. Dodavatel prohlašuje, že pokud je součástí dodávky i dodání elektrospotřebičů, budou tyto dodány Odběrateli i s návodem k použití.
  5.2.8. Odběratel je povinen uhradit materiál použitý pro montáž Předmětu smlouvy v případě, že jsou podmínky a stavební připravenost místa montáže odlišné od pokynů a podmínek určených Dodavatelem.
  5.2.9. Po dokončení montáže Předmětu smlouvy bude sepsán protokol o předání, na jehož základě dojde k předání Předmětu smlouvy Dodavatelem a jeho převzetí Odběratelem.
  5.2.10. Odběratel převezme Předmět smlouvy bez výhrad, nebo s výhradami. Pokud Odběratel převezme Předmět smlouvy s výhradami, budou veškeré výhrady Odběratele v souladu s ustanovením § 2605 OZ uvedeny v protokolu o předání. Odběratel je srozuměn se skutečností, že převzetí Předmětu smlouvy a vymezení veškerých výhrad v protokolu o předání je nezbytné pro případné uplatnění práv Odběratele z vadného plnění.
  5.2.11. V případě, že to umožňuje povaha Předmětu smlouvy, je Dodavatel oprávněn dokončit a předat Předmět smlouvy postupně po částech podle jednotlivých stupňů montáže a Odběratel takto Předmět smlouvy po částech převezme. O těchto částečných předáních a převzetích budou sepsány jednotlivé protokoly o předání. Ustanovení článku 5. odst. 5.2, článku 7 a článku 8 se uplatní obdobně.
  5.2.12. V případě, že Odběratel bezdůvodně odmítne Předmět smlouvy převzít, byť s výhradami, bude tato skutečnost zaznamenána v protokole o předání, a nadále se má za to, že Předmět smlouvy byl dokončen a Dodavateli vznikl nárok na uhrazení Ceny Předmětu smlouvy.
  5.2.13. Ustanovení článku 5.2 těchto Obchodních podmínek se použije i na jednotlivé Doobjednávky.
 6. ELEKTROSPOTŘEBIČE
  6.1. Smluvní strany si sjednaly, že v případě, že ve Smlouvě byl sjednán časový úsek mezi uzavřením Smlouvy a Předběžným termínem dodání či Předběžným termínem zahájení montáže delší než 6 měsíců, má Odběratel možnost výměny již objednaného elektrospotřebiče za elektrospotřebič stejného druhu, ale případně jiného výrobce či jiného modelu podle nabídky Dodavatele za předpokladu, že o tuto možnost výslovně ve Smlouvě požádal.
  6.2. Odběratel má možnost uplatnit takovou výměnu nejpozději dva měsíce před Předběžným termínem dodání či Předběžným termínem zahájení montáže.
  6.3. Výměna elektrospotřebiče je závazná a Odběratel není oprávněn po uplatnění výměny požadovat dodání původního elektrospotřebiče.
  6.4. Odběratel výslovně souhlasí a zavazuje se, že pokud v případě výměny takového elektrospotřebiče vznikne na straně Odběratele nedoplatek, tento nedoplatek Dodavateli uhradí. V případě, že na straně Odběratele vznikne z důvodu výměny přeplatek, tento přeplatek se Odběrateli nevrací.
  6.5. V případě, že Odběratel uplatní možnost dle ustanovení 6.1 těchto Obchodních podmínek a v okamžiku plnění již nebude objektivně možné objednaný elektrospotřebič dodat, je Dodavatel oprávněn takový elektrospotřebič po upozornění Odběratele vyměnit za elektrospotřebič stejného druhu, ale případně jiného modelu nebo výrobce.
 7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
  7.1. Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele v případě Kupní smlouvy předáním Předmětu smlouvy, v případě Smlouvy o dodávce a montáži skončením montáže jednotlivých částí Předmětu smlouvy.
  7.2. Vlastnické právo k Předmětu smlouvy přechází na Odběratele v případě Kupní smlouvy až úplným zaplacením kupní, v případě Smlouvy o dodávce a montáži pak úplným zaplacením ceny díla a převzetím.
  7.3. Odběratel bere na vědomí, že při údržbě Předmětu smlouvy je povinen dodržovat postup uvedený s Návodem k údržbě, jinak obvyklý způsob údržby Předmětu smlouvy.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a prodloužené záruky se řídí Reklamačním řádem Dodavatele a příslušnými obecně závaznými předpisy.
 9. SMLUVNÍ SANKCE PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ SMLOUVY
  9.1. Dodavatel se zavazuje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu smlouvy, která do té doby byla Odběratelem zaplacena, v případě, že z důvodů na straně Dodavatele nebude dodržen sjednaný termín dodání Předmětu smlouvy, a to za každý započatý pracovní den prodlení.
  9.2. Do celkového počtu započatých pracovních dnů se nezapočítávají ty pracovní dny, ve kterých je Dodavatelem hromadně čerpána dovolená.
  9.3. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu smlouvy v případě, že bezdůvodně nepřevezme Předmět smlouvy ve sjednaném termínu, a to za každý započatý pracovní den prodlení. V tomto případě je Dodavatel oprávněn si na úhradu této smluvní pokuty jednostranně započíst již uhrazenou část ceny Předmětu smlouvy.
  9.4. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v případě prodlení s jakoukoli platbou dle Smlouvy.
  9.5. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč, splatnou na písemnou výzvu v případě, že Odběratel neumožní Dodavateli zahájit v termínu dle ustanovení článku 5.2.1. montáž Předmětu smlouvy nebo v případě, že Dodavatel nebude moci zahájit montáž Předmětu smlouvy z důvodu nepřipravenosti místa. V takovém případě je Dodavatel oprávněn si na úhradu této smluvní pokuty jednostranně započíst již uhrazenou část ceny Předmětu smlouvy.
  9.6. Smluvní pokuta je splatná uplynutím lhůty v délce 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
  9.7. Pokud Odběratel neumožní Dodavateli zahájit montáž Předmětu smlouvy ani do 14 dnů od potvrzeného termínu zahájení montáže, nebo do 3 měsíců od předběžného termínu zahájení montáže, je Dodavatel oprávněn Předmět smlouvy uskladnit na náklady Odběratele, přičemž Odběratel se zavazuje po písemném vyzvání Dodavatele uhradit Dodavateli náklady na uskladnění ve výši 250 Kč za každý kalendářní den skladování Předmětu smlouvy Dodavatelem. Nárok na zaplacení smluvní pokuty Odběratelem není tímto dotčen.
  9.8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti Odběratele.
 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě bezdůvodného nepřevzetí Předmětu smlouvy ze strany Odběratele, nebo v případě neumožnění zahájení montáže ze strany Odběratele, ani v náhradní lhůtě do 2 měsíců ode dne sjednaného termínu předání Předmětu smlouvy či zahájení montáže, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu Odběratele.
  10.2. Odběratel se zavazuje, že v případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy dle ustanovení 10.1. těchto Obchodních podmínek zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši jím již uhrazené ceny Předmětu smlouvy. Částku odpovídající smluvní pokutě je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Odběratele na vrácení zaplacené ceny Předmětu smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy Dodavatelem.
  10.3. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy mu to umožňují příslušná ustanovení právních předpisů, zejména občanského zákoníku, nebo těchto Obchodních podmínek, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Dodavatele, přičemž v odstoupení od Smlouvy je Odběratel povinen uvést číslo Smlouvy.
  10.4. Odstoupí-li Odběratel od Smlouvy, je povinen vrátit Dodavateli veškerá plnění, která od něj obdržel, stejně tak Dodavatel je povinen vrátit Odběrateli veškerá plnění, která od něj obdržel (pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak), a to na doručovací adresy uvedené ve Smlouvě. Zaslání zpět na dobírku není možné.
 11. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  11.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Dodavatele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Odběratel na stránce www.amlservices.eu/gdpr
 12. DORUČOVÁNÍ
  12.1. Oznámení týkající se vzniku, změny nebo zániku smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě nebo těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
  12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  12.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, tedy jinou než uvedenou v bodu 12.1 těchto Obchodních podmínek, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v předmětné Smlouvě.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  13.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejména občanským zákoníkem.
  13.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  13.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  13.4. Znění Obchodních podmínek může Dodavatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  13.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  13.6. Případné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem jako spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je oprávněna příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00. Více informací o mimosoudním řešení lze nalézt na www.coi.cz nebo https://adr.coi.cz/.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 15.06.2021.